За рецензентите

Уводни думи

Научните статии, обзорите и кратките научни съобщения, публикувани в списанието, минават през процедура на рецензиране – от независими експерти (по-нататък рецензенти) на принципа на двойното сляпо рецензиране. За полагането на този труд не се дължи заплащане.

– В отделни случаи редакцията може да привлече допълнителни рецензенти, когато ръкописът е с интердисциплинарна насоченост. Решение за публикуване или отхвърляне на ръкописа се взима въз основа на становищата на рецензентите.

– Рецензентите се подбират по научна компетентност. Минимален образователен праг, за да бъде поканен един експерт за рецензент, е притежаването на ОНС „Доктор“. Рецензентите следва да имат свой персонален профил в Scopus, Web of Science Researcher ID, ORCID или РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), като съответният персонален ID номер се отбелязва в рецензията.

– Рецензентите приемат да спазват тайната на рецензиране, да не разпространяват получения ръкопис, както и да спазват изискванията и етичните принципи за рецензиране на научни текстове. Тяхното нарушаване ще се счита за отказ от сътрудничество за в бъдеще. Рецензентите се съгласяват рецензията им да бъде представена/верифицирана в наукометричните бази данни WoS и РИНЦ. Редакцията се задължава да запази рецензентската тайна, като не обявява публично текста на рецензията в тези бази данни, както и подробности, свързани с рецензираната статия. В профила на рецензента се отбелязва единствено броят на верифицираните за списанието рецензии. Това е измерител и признание пред научната общност за положения от рецензента труд.

– Рецензентът получава необходимите материали (ръкопис и бланка за рецензиране) от служебния имейл на редакцията. В получения ръкопис са заличени имената, адресите и афилиацията на авторите му. Ръкописът може да бъде на български или английски език.

– След прочит и анализ на текста на ръкописа, както и извършване на необходимите справки по оценявания текст рецензентът, следвайки указанията, попълва бланката, като в началото изписва своите имена, научна степен и академична длъжност, афилиация и персоналния ID номер в Scopus, Web of Science Researcher ID, ORCID или РИНЦ.

– Рецензията се изпраща на служебния имейл на редакцията. Рецензията се счита за приета, ако рецензентът е получил официално благодарствено писмо от редакцията. Благодарственото писмо следва да бъде получено в рамките на месец от датата на изпращане на рецензията. Предоставена рецензия, която не отговаря на общоприетите академични стандарти за научно рецензиране, се отхвърля и експертът не получава официално благодарствено писмо. Списанието не поема ангажимент да информира рецензент, чиято рецензия е отхвърлена.

– Настоящите Указания са разработени в съответствие с желанието на списанието да представя в максимална степен рецензиите в международни наукометрични бази. В своята работа рецензентът трябва да бъде добронамерен, коректен, обективен и критичен при оценяването на предложения му за рецензиране ръкопис.

 

Подготовка на рецензията

Общи указания

(1) Рецензиите могат да бъдат написани на български, руски или на английски език в зависимост от желанието на рецензентите, оценяващи ръкописа.

(2) Няма препоръчителен обем на рецензията, но целесъобразното запълване на рубриките в първата страница е задължително.

(3) В края на рецензията текстово се дават препоръки към автора на ръкописа с оглед на неговата преработка, посочват се откритите слабости, несъответствия и фактологични грешки, както и местата на некоректно цитиране на източниците. Обект на внимание на рецензента е и стилът на изложение на авторите на ръкописа. В самия край на рецензията задължително се указва датата на рецензирането, доколкото това е важен атрибут за разполагането на рецензията в наукометричните бази данни WoS и РИНЦ.

(4) След като получи благодарственото писмо от редакцията, рецензентът влиза в профила си в WoS на опцията Peer Review и следвайки инструкциите на платформата, верифицира рецензията си, като за целта използва и благодарственото писмо, изпратено му от редакцията. Политика на списанието е да поощрява рецензентите, които своевременно верифицират одобрената рецензия в WoS. Верифицирането е обективен критерий за успешно осъществена процедура по рецензиране, като издига престижа не само на списанието, но и на рецензента и неговата научна организация.

 

Последни думи

Решение за публикуване на оценявания ръкопис се взема на база на препоръките на рецензентите. Публикуването не означава непременно съгласие на редакцията със застъпваните от рецензентите становища. Ако двамата рецензенти са на противоположни мнения, се назначава суперрецензент, чието мнение се приема за окончателно.

 

Информация, както и обучителни материали за правилното протичане на процедурата за рецензиране, можете да намерите на следните web адреси:

https://webofscienceacademy.clarivate.com/learn

https://researcheracademy.elsevier.com/navigating-peer-review/certified-peer-reviewer-course

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.