Условия за ползване

Условия за ползване
Моля прочетете внимателно настоящите Условия преди да ползвате сайта. Те имат силата на договор между вас и Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, чието спазване ви дава право да ползвате услугите на сайта за лични и некомерсиални цели. Чрез достъпа до интернет страницата вие се съгласявате да спазвате настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

В случай, че не сте съгласни с описаните по-долу общи условия, молим да напуснете настоящия сайт.

1. Общи положения

Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” (наричан по-нататък за краткост АЗ БУКИ) e второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на Министерство на образованието, младежта и науката.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между АЗ БУКИ и всяко лице – юридическо или физическо (наричано по-нататък за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което посещава интернет страницата на АЗ БУКИ или страниците на неговите издания за ползване на информация и услуги (наричани по-долу за краткост УСЛУГИТЕ), предоставяни чрез интернет страниците, собственост на АЗ БУКИ (наричани по-долу за краткост СТРАНИЦАТА).

2. Условия за ползване

С отварянето на който и да е линк (хиперлинк) на страницата, или ползване на услугите, потребителят декларира че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите общи условия, техните актуализации, както и всички други условия, поставени от бъ;гарското и международно законодателство.

3. Авторски права

Всички права върху съдържанието на страницата, която посещавате, са запазени. Ползването на материали, услуги или части от тях може да стане само след получаване на изрично писмено съгласие на АЗ БУКИ. Нерегламентираното им ползване ще бъде преследвано по граждански, административен и наказателно-правен ред в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Регистрация, достъп до системата и сигурност

Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана по-нататък с общото наименование ЛИЧНИ ДАННИ). При промяна в личните данни, той незабавно следва да актуализира своя потребителски профил.

Потребителят получава желаните от него име и парола за достъп до услугите на АЗ БУКИ след извършване на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата АЗ БУКИ ще генерира автоматично и ще изпрати нова парола на на регистрираната от потребителя електронна поща.

Отговорността за спазване на конфиденциалността на полученото потребителско име и парола е на потребителя. Той е изцяло отговорен и за всички дейности и услуги, достъпът до които се извършва с неговото потребителско име и парола.

Потребителят се задължава да прекратява достъпа до услугите (изход от системата) в края на всяка сесия.

Потребителят се съгласява да уведоми незабавно АЗ БУКИ за всяко неоторизирано използване на потребителското име и парола или за всяко друго нарушаване на сигурността, за което е научил.

АЗ БУКИ си запазва правото да откаже регистрацията на профил и предоставянето на достъп ако прецени, че не са спазени настоящите общи условия.

АЗ БУКИ си запазва правото да предоставя данни за самоличността на потребителя на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права чрез съобщение на потребителя.

АЗ БУКИ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

5. Прекратяване на достъп

АЗ БУКИ има право едностранно и без предизвестие да прекрати достъпа до предоставяни услуги, ако:

– потребителят накърнява доброто име на АЗ БУКИ, използва текстове с нецензурно или обидно съдържание, прокламира и разпространява религиозни, верски, или политически идеи;

– при установена некоректност в данните на потребителя;

– при основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия;

– при нарушаване на действащото законодателство, или застрашаване на работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

АЗ БУКИ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

АЗ БУКИ си запазва правото да изтрие създаден от потребителя профил, който не е използван в продължение на три месеца и няма активни услуги.

6. Конфиденциалност

АЗ БУКИ се задължава да не разгласява без предварително съгласие създадени потребителски имена и пароли или друга персонална информация на потребителя – освен ако не бъде изисквана по силата на действащите нормативни разпоредби. Приемайки настоящите общи условия, потребителят се съгласява предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от АЗ БУКИ по електронен път.

АЗ БУКИ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. При нежелание личните му данни да бъдат ползвани за целите на директния маркетинг, потребителят следва да уведоми писмено АЗ БУКИ.

7. Ограничаване на отговорността

АЗ БУКИ” не носи отговорност за щети – включително загуби, пропуснати ползи и други, причинени на потребителя в резултат от ползване на услугите, както и за невъзможността или неспособността напотребителя да ползва всяка една отделна услуга.

АЗ БУКИ не носи отговорност за последиците, или евентуални вреди, породени от, или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на страницата. Цялата налична информация се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на АЗ БУКИ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

АЗ БУКИ се старае да поддържа вярна и точна информация, без да гарантира, че не са възможни грешки и пропуски.

АЗ БУКИ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на тази страница, или за информацията, съдържаща се в други страници, към които съдържа препратки/линкове настоящата страница.

АЗ БУКИ не носи отговорност при нарушаване на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори, интернет или телекомуникационни връзки в и/или извън страната, в резултат на което потребителят не може да ползва отчасти, или напълно предоставяните услуги.

АЗ БУКИ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нерегламентирана употреба на услугите на страницата и/или нарушение на тези общи условия.

8. Други условия

АЗ БУКИ си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените.

АЗ БУКИ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предизвестие.

АЗ БУКИ си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги, или с промени в условията и начина за ползване.

Рекламодателят е единствено и изцяло отговорен за съдържанието и ползването на запазени марки, текст и илюстрации във всички реклами, публикувани на страницата.

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на директора на АЗ БУКИ и влизат в сила считано от 01.02.2013 г.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.